Op deze pagina’s vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op deelname bij Bikkel Bootcamp en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.

Bikkel Bootcamp is gevestigd te Waalre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60295341

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BIKKEL BOOTCAMP

a. Deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtshouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een Bikkel Bootcamp aangeboden en/of verzorgd door Bikkel Bootcamp.

b. Deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp zijn van toepassing op elke strippenkaart die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bikkel Bootcamp.

c. Zowel door aanschaf van een strippenkaart alsook door deelname aan een Bikkel Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp.

d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

e. Bikkel Bootcamp kan deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bikkel Bootcamp. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a. Wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bikkel Bootcamp. Wijzigingen van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

b. Een overeenkomst tussen Bikkel Bootcamp en een Deelnemer bestaat uit;

i. Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bikkel Bootcamp trainingen

ii. één Bikkel Bootcamp deelname

3. STRIPPENKAARTEN

a. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. 11- strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden.

25- strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 12 maanden.

De 6 of 12 maanden zal starten vanaf het moment van afgifte.

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort. Bikkel Bootcamp heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d. Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

4. PRIJZEN EN BETALINGEN

a. De actuele prijzen van Bikkel Bootcamp staan op de website van Bikkel Bootcamp. Bikkel Bootcamp heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bikkel Bootcamp. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten.

b. Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

c. Bikkel Bootcamp heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTINGEN VAN EEN BIKKEL BOOTCAMP

a. Bikkel Bootcamp is gerechtigd de trainingsavond, tijdstip en de locaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste wijzigingen en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn reeds beschikbaar op de website van Bikkel Bootcamp.

b. Bikkel Bootcamp heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dit geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

c. Buitengewone omstandigheden leveren voor Bikkel Bootcamp altijd overmacht en ontheffen Bikkel Bootcamp van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Bikkel Bootcamp ontslagen van haar verplichtingen de overeenkomst na te komen.

d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Bikkel Bootcamp is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bikkel Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

e. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Bikkel Bootcamp van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

b. Bikkel Bootcamp haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een training.

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bikkel Bootcamp, haar medewerkers en trainers, is Bikkel Bootcamp niet aansprakelijk.

d. Bikkel Bootcamp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e. Bikkel Bootcamp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f. Bikkel Bootcamp behoud zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

g. Bikkel Bootcamp is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade gelden ten gevolge van de deelname aan een training.

h. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoedingen voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Bikkel Bootcamp respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b. Bikkel Bootcamp gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Bikkel Bootcamp deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c. Bikkel Bootcamp zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d. De werknemers van Bikkel Bootcamp en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. e. De verstrekte informatie op de website www.bikkelbootcamp.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinde. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel Bikkel Bootcamp de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Bikkel Bootcamp niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Bikkel Bootcamp sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g. De website van derden partijen waarnaar op de website www.bikkelbootcamp.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Bikkel Bootcamp gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Bikkel Bootcamp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. h. De website www.bikkelbootcamp.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag verveelvoudigd, opgeslagen geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door kopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaand toestemming van Bikkel Bootcamp.

i. De deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bikkel Bootcamp.

8. KLACHTEN

a. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Bikkel Bootcamp zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Bikkel Bootcamp te melden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend Bij Bikkel Bootcamp onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Bikkel Bootcamp beantwoord de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Bikkel Bootcamp verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na de constatering hiervan.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp.

b. Van deze Algemene Voorwaarden Bikkel Bootcamp kan alleen worden afgewezen indien dat schriftelijk is bevestigd door Bikkel Bootcamp.

c. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

d. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en die niet goed in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Eindhoven.